FAQ

FAQ

Nejčastější dotazy

Žádosti o dotaci podávané do Programu rozvoje venkova jsou kolové, výběr projektů se děje na základě preferenčních bodů, které žadatel uvede do žádosti. Pro jednotlivá opatření jsou preferenční body rozdílné. Upřednostněny jsou projekty, které mají nejvíce bodů. V případě, že na Váš záměr neexistuje dotační titul v PRV, je možné se podívat i na jiné operační programy.

Pokud máte zájem o dotaci z jiného operačního programu, chcete společně spočítat body do PRV nebo se nezávazně informovat, zda na Váš záměr existuje dotace, můžete využít kontaktní formulář.

Podmínky jednotlivých dotací se liší. Mezi všeobecné podmínky patří oprávnění podnikat v činnosti, v rámci které je realizován projekt. Zároveň by neměl mít žadatel nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům dotací. Taktéž nelze podpořit firmy, které jsou v úpadku, likvidaci nebo v jiné tíži. U větších projektů se většinou dokládá finanční zdraví žadatele a projekt musí řešit problémy stanovené výzvou.

Dotace soukromým firmám jsou vypláceny, až na výjimky, tzv. ex post. Pro žadatele to znamená převedení dotace na účet až po skutečném vynaložením prostředků a jsou propláceny na základě předložení účetních dokladů. To znamená, že čím dříve se projekt začne realizovat a řádně dokončí, tím dříve dostane žadatel prostředky. 

Výše podpory (dotace) se v různých operačních programech liší, vše závisí na zaměření projektu, velikosti projektu a právní formě žadatele. Soukromé podnikatelské projekty mohou získat spolufinancování v průměrné výši cca 50% způsobilých výdajů projektu.

Projekt je možné začít realizovat nejdříve ke dni podání žádosti o dotaci.

Projekt je možné začít realizovat nejdříve ke dni podání žádosti o dotaci. Výsledky u Programu rozvoje venkova jsou většinou k dispozici do jednoho měsíce od skončení příjmů žádostí prostřednictvím webových stránek SZIF nebo eagri.